Rho Class“Rhobots,” Class of Spring 2010

 

#135 Binh “Scissor Hands” Do

 

#136 Gerald “Free Willy” Mendoza

 

 

 

#137 James “Dummm Ditty Dum Dum Babba Babba Ba Ba”┬áKim

 

 

#138 Jas “Money” Arandia